อิ๊งค์ eat all around : อร่อยเต็มสิบสุดยอดร้านอร่อยตามสไตล์ คุณชายถนัดศรี | COOLfahrenheit  
รายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมอิ๊งค์ eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10 ร้านอร่อยตามสไตล์คุณชายถนัดศรี
1. เมทินี จันต๊ะคาด
2. รัชชานนท์ โรจจันทัน
3. ณัฐสัณฑ์ เพ็ชร์หัสณะโยธิน
4. นลิน กมลชัยวานิช
5. ธันย์รดา แพต่าย
6. รุจิเรข เกตุทอง
7. ชลนิภา ศรีนาราง
8. นพดล จิระวงศ์อร่าม
9. บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10 ร้านอร่อยตามสไตล์คุณชายถนัดศรี ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1.​ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ​ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ​และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ที่นั่ง จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ใน วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
    3.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทราบล่วงหน้า อาทิ ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ, ติดสอบ ฯลฯ ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มายืนยันภายใน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12:00 น. เท่านั้น
    3.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฯลฯ คุณจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบ​​และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเหตุสุดวิสัย อาทิ ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบแจ้งความ ฯลฯ ​​มาให้ทีมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
    3.3 หากไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือส่งหลักฐานมาช้ากว่ากำหนด ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าปรับในส่วนของ​​ค่าอาหารและค่าเดินทาง (มูลค่ารางวัลรวม/ท่าน)
4. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10 ร้านอร่อยตามสไตล์คุณชายถนัดศรี เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ทางคูลลิซึ่มไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5.​ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 7.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8.​พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9.​กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
10.​คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม​​​​​