อิ๊งค์ eat all around : 10 ร้านอร่อยลับตาคนที่ต้องดั้นด้นไปกิน | COOLfahrenheit    
 
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2563
เมนูอร่อยเต็มสิบร้านขนมรังไร (เรไร) ตำรับคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาคที่ต้องดั้นด้นไปกินคือเมนูใด??
A. ครองแครงน้ำกะทิ
B. ขนมเรไร
C. ข้าวเหนียวเปียกเผือก
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ชื่อ Facebook :
ชื่อ-นามสกุล (เพื่อนที่จะพาไป) :
คำตอบ :
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10 ร้านอร่อยลับตาคนที่ต้องดั้นด้นไปกิน ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1.​ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ​ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ​และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ที่นั่ง จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใด ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
      3.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทราบล่วงหน้า อาทิ ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ, ติดสอบ ฯลฯ ต้องส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มายืนยันภายในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 12:00 น. เท่านั้น
      3.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฯลฯ คุณจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบ​​และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเหตุสุดวิสัย อาทิ ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบแจ้งความ ฯลฯ ​​มาให้ทีมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
      3.3 หากไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือส่งหลักฐานมาช้ากว่ากำหนด ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าปรับในส่วนของ​​ค่าอาหารและค่าเดินทาง (มูลค่ารางวัลรวม/ท่าน)
4. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีกิจกรรมอิ๊งค์ eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10 ร้านอร่อยลับตาคนที่ต้องดั้นด้นไปกิน เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ทางคูลลิซึ่มไม่สามารถดูแล​รับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5.​ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8.​พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9.​กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
10.​คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม​​​​​