อิ๊งค์ eat all around #อร่อยลิ้มชิมลึก : Wonder Cafe | COOLfahrenheit  
กติกาการร่วมสนุก
- คลิกลงทะเบียนที่ Banner กิจกรรม “อิ๊งค์ eat all around อร่อยลิ้มชิมลึก Wonder Cafe” ใน App COOLISM
- กด Snap ภาพเมนูให้ตรงกับโจทย์ประจำวัน แล้วกรอกข้อมูลของคุณและชื่อ-นามสกุล ของเพื่อนที่จะพาไปด้วยให้เรียบร้อย
- ทีมงานจะนำรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกต้องทั้งหมดมา Random เพื่อหา 9 คู่ผู้โชคดี ที่จะได้ไปอร่อยลิ้มชิมลึกกับเรา
- ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2564 และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage
อิ๊งค์ eat all around
**สามารถหาคำตอบได้จาก Facebook อิ๊งค์ eat all around และ COOLISM.net**

ร่วมสนุกได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 06.00น. - 17.00น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around อร่อยลิ้มชิมลึก "Wonder Café" (ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)

โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1.​ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ​ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ที่นั่ง จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามให้ถือว่าสละสิทธิ์และทางคูลลิซึ่มขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
   3.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทราบล่วงหน้า อาทิ ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ, ติดสอบ ฯลฯ ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มายืนยันภายใน วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12:00 น. เท่านั้น
   3.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฯลฯ คุณจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบ​​และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเหตุสุดวิสัย อาทิ ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบแจ้งความ ฯลฯ ​​มาให้ทีมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
   3.3 หากไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือส่งหลักฐานมาช้ากว่ากำหนด ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าปรับในส่วนของ​​ค่าอาหารและค่าเดินทาง
4. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around อร่อยลิ้มชิมลึก “Wonder Café” เท่านั้น​ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ​ทั้งนี้ทางคูลลิซึ่มไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5.​ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7.​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8.​พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9.​กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
10.​คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม​​