Sea Camping : @ Khao Lak | COOLfahrenheit  
 
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม COOLfahrenheit Outing #15 Sea Camping @เขาหลัก ระหว่าง 26 - 28 กันยายน 2563
โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. ​ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัล เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัล​อื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนที่มีหนังสือ​รับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องรวบรวมก๊วนสมาชิกในทีมทั้งหมด ​6 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกทั้งหมดในทีมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกัน หรือองค์กร ​ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเดียวกัน และจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
3. ​ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า ​Package Tour ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) ​จากมูลค่าของรางวัล
    ​3.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทราบล่วงหน้า อาทิ ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ, ติดสอบ ฯลฯ ​ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ตรวจสอบได้ มายืนยันภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ​ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
    ​​3.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฯลฯ หัวหน้าทีมจะต้องแจ้ง ​ให้ทีมงานทราบและจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเหตุสุดวิสัย อาทิ ใบรับรองแพทย์ ​หรือใบแจ้งความ ฯลฯ มาให้ทีมงาน ภายในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. ​เท่านั้น
    ​​3.3 หากไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือส่งหลักฐานมาช้ากว่ากำหนด ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าปรับใน ​อัตราเดียวกับค่า Package Tour คือราคาคนละ 1,380 บาท
4. ​ผู้โชคดีต้องร่วมเดินทางในกิจกรรม COOLfahrenheit Outing #15 Sea Camping @เขาหลัก ระหว่าง ​26-28 กันยายน 2563 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทาง ได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
5. ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง​และจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัด​ตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
6. ​​กิจกรรมครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม COOLfahrenheit Outing #15 Sea Camping​ @เขาหลัก เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลานหรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับ​สตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจและหืดหอบ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ​ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนได้
7. ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรม​ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
8. ​ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงตามที่ระบุในกำหนดการเดินทางเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
​9.​ ​ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในทริป COOLfahrenheit Outing #15 Sea Camping @เขาหลัก ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ระหว่าง 26-28 กันยายน 2563 เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับเองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว​ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
11. ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรม​ในครั้งนี้
12. ​พนักงานของบริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล และครอบครัว​ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. ​บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ​บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบของรางวัลที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าการสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรมหรือเป็นไปในทางทุจริตหรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้และผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของทางบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
15. ​กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
16. ​คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลง​ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
17. ​ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลทริปต่างประเทศของ COOLfahrenheit ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2016 - ปัจจุบัน