Sea Trekking : @ Khao Phangan | COOLfahrenheit  
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม “COOLfahrenheit Outing 15 : Sea Trekking @Phangan”
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนที่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องรวบรวมก๊วนสมาชิกในทีมทั้งหมด 6 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกทั้งหมดในทีมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกัน หรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเดียวกันและจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า Package Tour ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล)
4. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2563 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
5. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะพนักงานของบริษัท หรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ที่ได้ร่วมกิจกรรม “COOLfahrenheit Outing 15 : Sea Trekking @Phangan” กับเราเท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ คูลลิซึ่ม ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัย และโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และจะต้องให้ ความร่วมมือ เป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของส่วนรวม
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
8. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด อาทิ ค่าเดินทางไป - กลับ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร / น้ำดื่ม Complimentary ในห้องพัก และค่าประกันหมู่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
11. พนักงานของ คูลลิซึ่ม, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
12. ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในทริป “COOLfahrenheit Outing 15 : Sea Trekking @Phangan” จะต้องเดินทาง ไปและกลับพร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทาง ไปและกลับเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไป ในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
15. กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
16. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
17. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่บริษัทที่เคยรับรางวัลไปทริป COOLfahrenheit Outing และ COOLfahrenheit Outing Special ของ COOLfahrenheit ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน